2007/758/EG: Beschikking van de Commissie van 15 november 2007 waarbij aan de lidstaten toestemming wordt verleend om de geldigheidsduur van de voorlopige toelatingen voor de nieuwe werkzame stof boscalid te verlengen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 5477) (Voor de EER relevante tekst)