Zaak F-48/08: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 30 oktober 2008 — Ortega Serrano/Commissie (Ambtenaren — Kennelijke niet-ontvankelijkheid — Onmogelijkheid om de verzoekende partij te laten vertegenwoordigen door een advocaat die geen derde is — Rechtsbijstand — Verzoek om interventie)