Behoud van de vogelstand (Aanpassing aan de regelgevingsprocedure met toetsing) *** I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 8 juli 2008 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft, van Richtlijn 79/409/EEG van de Raad inzake het behoud van de vogelstand (COM(2008)0105 — C6-0088/2008 — 2008/0038(COD))