Zaak T-78/06: Arrest van het Gerecht van 16 november 2011 — Álvarez/Commissie ( „Mededinging — Mededingingsregelingen — Markt van industriële kunststof zakken — Beschikking waarbij inbreuk op artikel 81, lid 1, EG wordt vastgesteld — Begrip onderneming — Toerekenbaarheid van inbreukmakend gedrag — Onschuldpresumptie” )