Uzklausīšanas amatpersonas nobeiguma ziņojums lietā COMP/M.4404 — Universal/BMG (saskaņā ar 15. un 16. pantu Komisijas 2001. gada 23. maija Lēmumā (2001/462/EK, EOTK) par uzklausīšanas amatpersonu darba uzdevumiem dažos tiesas procesos par konkurenci — OV L 162, 19.6.2001, 21. lpp )