Τελική έκθεση του Συμβούλου Ακροάσεων στην υπόθεση COMP/M.4404 — Universal/BMG Music Publishing (σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 της απόφασης 2001/462/EΚ, ΕΚΑΧ της Επιτροπής, της 23ης Μαΐου 2001 σχετικά με τα καθήκοντα του συμβούλου ακροάσεων σε ορισμένες διαδικασίες ανταγωνισμού — ΕΕ L 162 της 19.6.2001, σ. 21 )