Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.5241 – American Express/Fortis/Alpha Card) Text s významom pre EHP