Schriftelijke vraag E-2938/08 van Jean-Luc Bennahmias (Verts/ALE) aan de Commissie. Recht op inschrijving in het gemeentehuis van Forio (Italië) in het licht van Richtlijn 2004/38/EG