2007/123/EG: Beschikking van de Commissie van 20 februari 2007 tot toekenning van een afwijking aan Italië overeenkomstig Richtlijn 92/119/EEG van de Raad voor het vervoer van slachtvarkens over openbare of particuliere wegen naar een slachthuis in een beschermingsgebied (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 499)