Zaak T-369/06: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 9 september 2009 — Holland Malt/Commissie ( Staatssteun — Productie van mout — Investeringssteun — Beschikking waarbij steun onverenigbaar met gemeenschappelijke markt wordt verklaard — Aantasting van mededinging — Ongunstige beïnvloeding van handelsverkeer tussen lidstaten — Motiveringsplicht — Richtsnoeren voor staatssteun in landbouwsector )