Schriftelijke vraag E-5484/09 van Michail Tremopoulos (Verts/ALE) aan de Commissie. Charter van Brussel