3. Resolutie van het Europees Parlement van 24 april 2007 met de opmerkingen die een integrerend onderdeel vormen van het besluit tot het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2005 (C6-0392/2006 - 2006/2159(DEC))