Samenvatting van een besluit ten aanzien van Kaupthing Bank Luxembourg S.A. uit hoofde van artikel 9 van Richtlijn 2001/24/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de sanering en de liquidatie van kredietinstellingen