2007/797/EG: Besluit van de Raad van 15 november 2007 betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de voorlopige toepassing van het Protocol tot vaststelling, voor de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2012 , van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie, als bedoeld in de Partnerschapsovereenkomst in de visserijsector tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Madagaskar inzake de visserij voor de kust van Madagaskar