Zaak T-183/07: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 23 september 2009 — Polen/Commissie ( Milieu — Richtlijn 2003/87/EG — Regeling voor handel in broeikasgasemissierechten — Nationaal plan voor toewijzing van emissierechten van Polen voor periode 2008-2012 — Termijn van drie maanden — Respectieve bevoegdheden van lidstaten en Commissie — Gelijke behandeling — Motiveringsplicht — Artikel 9, leden 1 en 3, en artikel 11, lid 2, van richtlijn 2003/87 )