Beperking van het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijk stoffen en preparaten *** I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 9 juli 2008 over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad wat betreft de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten 2-(2-methoxyethoxy)ethanol, 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, methyleendifenyldiisocyanaat, cyclohexaan en ammoniumnitraat (COM(2007)0559 — C6-0327/2007 — 2007/0200(COD))