Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 162/2009 της Επιτροπής, της 26ης Φεβρουαρίου 2009 , για την τροποποίηση των παραρτημάτων III και X του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)