Lieta C-304/07: Tiesas (ceturtā palāta) 2008. gada 9. oktobra spriedums ( Bundesgerichtshof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Directmedia Publishing GmbH / Albert-Ludwigs-Universität Freiburg ( Direktīva 96/9/EK — Datubāzu tiesiskā aizsardzība — Sui generis tiesības — Datubāzes satura iegūšanas jēdziens )