Werkdocument van de Diensten van de Commissie - Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van communautaire procedures voor het vaststellen van grenswaarden voor residuen van farmacologisch werkzame stoffen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2377/90 - Samenvatting van de effectbeoordeling {COM(2007) 194 definitief} {SEC(2007) 484}