Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 24/2017, της 3ης Φεβρουαρίου 2017, για την τροποποίηση του παραρτήματος II (Τεχνικοί κανόνες, πρότυπα, δοκιμές και πιστοποίηση) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ [2018/1758]