2009/810/EG: Beschikking van de Commissie van 22 september 2008 tot vaststelling van het standaardschema als bedoeld in artikel 17 van Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 5123) (Voor de EER relevante tekst)