Zaak C-219/07: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 19 juni 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad van State van België — België) — Nationale Raad van Dierenkwekers en Liefhebbers VZW, Andibel VZW/Belgische Staat (Artikel 30 EG — Verordening (EG) nr. 338/97 — Bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten — Verbod op houden van zoogdieren van bepaalde in bedoelde verordening genoemde soorten of van niet onder die verordening vallende soorten — Houden in andere lidstaten toegestaan)