Решение на Комисията от 20/11/2009 Година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.5640 - SCF / AIG BANK / AIG CREDIT) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английският език е автентичен)