Kommissionens beslut av den 30 november 2009 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke för möbler av trä [delgivet med nr K(2009) 9522] (Text av betydelse för EES) (2009/894/EG)