Rozhodnutie Komisie z 30. novembra 2009 , ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udeľovanie environmentálnej značky Spoločenstva drevenému nábytku [oznámené pod číslom K(2009) 9522] (Text s významom pre EHP) (2009/894/ES)