Ispravak Direktive 2013/32/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o zajedničkim postupcima za priznavanje i oduzimanje međunarodne zaštite (Službeni list Europske unije L 180 od 29. lipnja 2013.) (Posebno izdanje Službenog lista Europske unije 19/Sv. 12 od 20. prosinca 2013.)