KOMISSION ASETUS (EY) N:o 577/95, annettu 15 päivänä maaliskuuta 1995, valkoisen sokerin ja raakasokerin tuontimaksujen vahvistamisesta