Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 4 juni 2009.