Kommissionens beslut av den 4 maj 2001 om fastställande av djurhälsovillkor och veterinärintyg vid import av specifikt patogenfria ägg från tredje land och om upprättande av en förteckning över tredje länder från vilka medlemsstater tillåter import av sådana ägg [delgivet med nr K(2001) 1174] (Text av betydelse för EES) (2001/393/EG)