Rozhodnutie Komisie zo 4. mája 2001 stanovujúce veterinárne podmienky a veterinárne osvedčenie na dovoz vajec bez obsahu špecifikovaných patogénov z nečlenských krajín a ktorým sa ustanovuje zoznam nečlenských krajín, z ktorých členské štáty povolia dovozy takýchto vajec (oznámené pod číslom dokumentu C(2001) 1174) (Text s významom pre EHP) (2001/393/ES)