Komisijas Lēmums (2001. gada 4. maijs), ar ko paredz dzīvnieku veselības nosacījumus un veterināro sertifikāciju attiecībā uz noteiktu bezpatogēnu olu importu no ārpuskopienas valstīm un sastāda to ārpuskopienu valstu sarakstu, no kurām dalībvalstis atļauj ievest minētās olas (izziņots ar dokumenta numuru C(2001) 1174) (Dokuments attiecas uz EEZ) (2001/393/EK)