Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/22/ES o měřicích přístrojích (Text s významem pro EHP)