Schriftelijke vraag E-0974/07 van Bart Staes (Verts/ALE) aan de Commissie. Europees inspectierapport Dierenwelzijn (DG(SANCO)/8043/2006) — Kippen (3)