Zaak T-860/19: Arrest van het Gerecht van 16 december 2020 — Alkemie Group/EUIPO — Mann & Schröder (ALKEMIE) [“Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniebeeldmerk ALKEMIE – Ouder Uniewoordmerk Alkmene – Relatieve weigeringsgrond – Verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001]”]