Smernica Komisie 2008/79/ES z 28. júla 2008 , ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť IPBC ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (Text s významom pre EHP)