Zaak C-535/18: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 28 mei 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesverwaltungsgericht — Duitsland) — IL e.a. / Land Nordrhein-Westfalen (Prejudiciële verwijzing – Milieu – Verdrag van Aarhus – Richtlijn 2011/92/EU – Milieueffectbeoordeling van bepaalde projecten – Inspraak van het publiek bij de besluitvorming – Onregelmatigheden waardoor de goedkeuringsprocedure van een project wordt aangetast – Toegang tot de rechter – In het nationale recht bepaalde beperkingen – Richtlijn 2000/60/EG – Waterbeleid van de Europese Unie – Achteruitgang van de toestand van een grondwaterlichaam – Beoordelingswijze – Recht van particulieren op de vaststelling van maatregelen om verontreiniging te voorkomen – Procesbevoegdheid voor de nationale rechterlijke instanties)