Vec C-693/18: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 17. decembra 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris – Francúzsko) – trestné konanie proti X (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Aproximácia právnych predpisov – Nariadenie (ES) č. 715/2007 – Článok 3 bod 10 – Článok 5 ods. 2 – Rušiace zariadenie – Motorové vozidlá – Dieselové motory – Emisie znečisťujúcich látok – Program ovplyvňujúci riadiacu jednotku motora – Technológie a stratégie umožňujúce obmedziť produkciu emisií znečisťujúcich látok)