Mål C-582/14: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 19 oktober 2016 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof – Tyskland) – Patrick Breyer mot Förbundsrepubliken Tyskland (Begäran om förhandsavgörande — Behandling av personuppgifter — Direktiv 95/46/EG — Artikel 2 a — Artikel 7 f — Begreppet personuppgifter — IP-adresser — Lagring som görs av den som tillhandahåller elektroniska informations- eller kommunikationstjänster — Nationell lagstiftning enligt vilken det inte är möjligt att beakta den registeransvariges berättigade intresse)