93/357/EEG: BESCHIKKING VAN DE RAAD van 26 mei 1993 tot machtiging van de Lid-Staten om afwijkingen van sommige bepalingen van Richtlijn 77/93/EEG toe te staan voor hout van Coniferae, andere dan Thuja L., Pinus L. en gemengde partijen met Pinus L., van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika