Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/2276, 15. detsember 2016, keskseid vastaspooli käsitleva Brasiilia õigusraamistiku samaväärsuse kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 648/2012$