BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/22/EF for så vidt angår håndhævelseskravene og om fastsættelse af særlige regler med hensyn til direktiv 96/71/EF og direktiv 2014/67/EU om udstationering af førere i vejtransportsektoren (COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)) Transport- og Turismeudvalget Ordfører: Merja Kyllönen