Conclusie van advocaat-generaal Cosmas van 12 februari 1998. # Société générale des grandes sources d'eaux minérales françaises tegen Bundesamt für Finanzen. # Verzoek om een prejudiciële beslissing: Finanzgericht Köln - Duitsland. # Belasting over toegevoegde waarde - Uitlegging van artikel 3, sub a, van de Achtste BTW-richtlijn (79/1072/EEG) - Verplichting voor niet in het binnenland gevestigde belastingplichtige bij verzoek om teruggaaf van belasting originelen van facturen of invoerdocumenten te voegen - Mogelijkheid duplicaat bij te voegen bij verlies van origineel buiten schuld van belastingplichtige. # Zaak C-361/96. TITJUR Grandes sources d'eaux minérales françaises