Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 5 februari 2016.