Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 48, 2010m. vasaris 25d