Официален вестник на Европейския съюз, L 280, 23 октомври 2008г