Vec T-486/18: Uznesenie Všeobecného súdu z 1. decembra 2020 – Danske Slagtermestre/Komisia („Žaloba o neplatnosť – Štátna pomoc – Režim príspevkov na odvádzanie odpadových vôd – Fáza predbežného preskúmania – Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje neexistencia štátnej pomoci – Profesijné združenie – Aktívna legitimácia – Postavenie dotknutej osoby – Cieľ spočívajúci v ochrane procesných práv zaručených článkom 108 ods. 2 ZFEÚ – Neexistencia osobnej dotknutosti – Neexistencia podstatného ovplyvnenia konkurenčného postavenia – Regulačný akt – Neexistencia priamej dotknutosti – Neprípustnosť“)