TITJUR Conclusie van advocaat-generaal Cosmas van 11 juli 1995. # Andrea Francovich tegen Italiaanse Republiek. # Verzoek om een prejudiciële beslissing: Pretura circondariale di Vicenza - Italië. # Sociale politiek - Bescherming van werknemers bij insolventie van de werkgever - Richtlijn 80/987/EEG - Werkingssfeer - Werknemers van werkgever tegen wie niet procedure ter gezamelijke voldoening van schuldeisers kan worden ingeleid. # Zaak C-479/93. Francovich