Kohtuasi C-5/19: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 30. aprilli 2020. aasta otsus (Varhoven administrativen sadi eelotsusetaotlus – Bulgaaria) – „Оvergas Mrezhi“ AD, Sdruzhenie s nestopanska tsel „Balgarska gazova asotsiatsia“ versus Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR) (Eelotsusetaotlus – Maagaasi siseturu ühiseeskirjad – Direktiiv 2009/73/EÜ – Artikli 3 lõiked 1 – 3 ja artikli 41 lõige 16 – Avalike teenuste osutamise kohustused – Maagaasi hoiustamise kohustused eesmärgiga tagada varustuskindlus ja tarnete regulaarsus – Riigi õigusnormid, milles on ette nähtud, et maagaasiettevõtjatele kehtestatud avalike teenuste osutamise kohustuste rahastamiskulud on jäetud nende ettevõtjate klientide kanda – Tingimused – Riikliku reguleeriva asutuse poolt sellise akti vastuvõtmine, millega kehtestatakse avalike teenuste osutamise kohustus – Menetlus – Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklid 36 ja 38)