Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 296, 10 Νοέμβριος 1995