Kommissionens rekommendation (EU) 2021/554 av den 30 mars 2021 om utformning, innehåll, tidsfrist och detaljnivå för anmälningar enligt förfaranden som anges i artikel 32 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/1972 om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation